Podcast

Let’s Talk About Sexual Pleasure Episode 17

Is sexual pleasure considered an important value in Judaism? What place does sex for pleasure have in a healthy marriage?  Join Talli and Scott for a frank and open discussion about these and many other questions.

Bereshit 4:1:

 והאדם ידע את חוה אשתו…

“The man (Adam) knew his wife Chava…”

 

Rashi on Bereshit 4:1:

והאדם ידע: כבר קודם הענין של מעלה קודם שחטא ונטרד מגן עדן; וכן ההריון והלידה. שאם כתב “וידע אדם” נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים.

The man (Adam) knew: Already, before the preceding story – before he sinned and was banished from the Garden of Eden; and the pregnancy and birth are the same [i.e., took place before the sin and subsequent banishment from the Garden of Eden]. For if it had written, “The man knew” [with different Hebrew syntax] it would have implied that he had children after he was banished. [Because the syntax is not like this, the implication is that the children were born in the Garden of Eden.]

 

Bereshit 26:8:

ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו.

“After he [Yitzchak] had been there for a long time, Avimelech, the king of the Pelishtim, looked out of his window, and he saw – behold! Yitzchak was intimate with his wife, Rivka.”

 

Rashi on Bereshit 26:8:

 יוישקף אבימלך וגו’: ראהו משמש מטתו.

Avimelech… looked out etc.: He saw him having intercourse.

 

Shmot 21:10:

אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע.

“If he takes another wife, he may not avoid giving her [i.e., the first wife] food, clothing, and sexual intimacy.”

 

Mishnah Ketubot 5:6:

העונה האמורה בתורה: הטיילין בכל יום. הפועלים שתים בשבת. החמרים אחת בשבת. I הגמלים אחת לשלושים יום. הספנים אחת לששה חדשים דברי רבי אליעזר.

The conjugal requirement of the Torah: people who don’t work – daily; workers – twice a week; donkey drivers – once a week; camel drivers – once every thirty days; sailors – once every six months; this is the opinion of Rabbi Eliezer.

 

Masechet Ketubot 62b:

עונה של תלמידי חכמים אימת אמר רב יהודה אמר שמואל מע”ש לע”ש (תהלים א, ג) אשר פריו יתן בעתו אמר רב יהודה ואיתימא רב הונא ואיתימא רב נחמן זה המשמש מטתו מע”ש לע”ש.

When does the conjugal requirement for scholars take place? Rav Yehuda says in the name of Shmuel: on Friday nights. “Which gives its fruit in the proper time” (Tehillim 1:3) – Rav Yehuda or perhaps Rav Huna or perhaps Rav Nachman says: this verse refers to a person who has sexual intimacy on Friday nights.

 

Igrot Moshe (R. Moshe Feinstein) Even HaEzer 3:28:

ולענ”ד היה נראה דעיקר העונה הוא בשעה שרואה הבעל שהיא משתוקקת אל בעלה שלכן אמר רבא בפסחים דף ע”ב חייב אדם לשמח את אשתו בדבר מצוה שפרש”י אפילו שלא בשעת עונתה…על כל פנים כיון דחזינן שמה שהאשה מתאוית ומשתוקקת עושה חיוב עונה מדאורייתא, מסתבר שזהו חיוב העונה שבתורה.”

And in my humble opinion, it seems that the main obligation of conjugal relations is when a husband sees that [his wife]  is longing for him; for this reason Rava said in Masechet Pesachim 72, “A man is obligated to give joy to his wife in the matter of a mitzvah [i.e., have intercourse with her], which Rashi explains means even when it is not the required time… In any case, since we have seen that the wife’s desire and longing create the obligation of conjuugal relations on a Torah level, it is sensible that this is, indeed, the Biblical requirement of conjugal relations.”

 

Rav Joseph B. Soloveitchik, “The Redemption of Sexual Life” in Family Redeemed (p. 94):

This eternal quest of the unique, lonely individual to flee his solitude and to share his personal existence with others, finds fulfillment via a carnal medium. G-d, somehow, employs the flesh as the instrument of His will in order to enable a metaphysical craving to become a reality.

 

Rabbi Dov Linzer, “Two Approaches to Marital Sex”: https://library.yctorah.org/2009/12/two-approaches-to-marital-sex/

 

 

Outercourse, Wasting Seed, and Rabbis in the Bedroom Episode 16

Outercourse refers to sexual activity without intercourse. Couples may want to engage this way to experience alternative lovemaking options, or may need to because intercourse is painful or uncomfortable.

Does Jewish law permit couples to choose what they do in the bedroom, even if it consciously involves extra-vaginal ejaculation?

Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn as they respectfully discuss, and at times debate, this sensitive topic.

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 21:9:

אשתו של אדם מותרת היא לו. לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה בין דרך אברים ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש…

A man’s wife is permitted to him. Therefore, whatever a man wants to do with his wife, he may do. He may have intercourse anytime he wants, kiss any part of her body, and have intercourse vaginally, anally, or “by way of her limbs” [as long as he does not spill seed for no purpose].  Nonetheless, it is an attribute of piety that a person should not act lightheartedly in these matters, and that he should sanctify himself during marital relations…

This is the text found in most versions of the Mishneh Torah today. However, as mentioned on the podcast, most early manuscripts of the Mishneh Torah do not include the bracketed words.

Raavad Baalei HaNefesh, Shaar HaKedushah:

 ומה שאמר רבי יוחנן אין הלכה כרבי יוחנן בן דהבאי אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה משל לדג הבא מן הצייד וכו’, דמשמע שמותר לעשות כן לכתחילה, נראה לי שאינו אלא על הפיכת השולחן בלבד.

And Rabbi Yochanan’s statement that the law is not like Rabbi Yochanan ben Dahavai, but instead that whatever a man wants to do with his wife, he may do, similar to a fish brought by the fisherman etc., which implies that it is fully permitted to do this – it seems to me that this only refers to “upturning the table” (i.e., vaginal intercourse performed in atypical positions) alone. 

 

Please listen to Intimate Judaism Episode 8 – “Sex Within Marriage: What’s Allowed and What’s Not?” for a more extensive discussion of the original Gemara cited by the Raavad, and a fuller explanation of the disagreement of the Raavad and the Rambam.

Shulchan Aruch Even HaEzer 25:2:

(המחבר): לא יקל ראשו עם אשתו ולא ינבל פיו בדברי הבאי אפילו בינו לבינה. הרי הכתוב אומר “מגיד לאדם מה שיחו.” אמרו חז”ל אפילו שיחה קלה שבין אדם לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין. ולא יספר עמה בשעת תשמיש ולא קודם לכן כדי שלא יתן דעתו באשה אחרת, ואם סיפר עמה ושימש מיד, עליו נאמר “מגיד לאדם מה שיחו.” אבל בענייני תשמיש יכול לספר עמה כדי להרבות תאותו, או אם היה לו כעס עמה וצריך לרצותה שתתפייס יכול לספר עמה כדי לרצותה. 

הגה (הרמ”א): ויכול לעשות עם אשתו מה שירצה, בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה או דרך איברים ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה (טור). ויש מקילין ואומרים שמותר שלא כדרכה אפילו אם הוציא זרע אם עושה באקראי ואינו רגיל בכך (גם זה טור בשם ר”י) ואף על פי שמותר בכל אלה, כל המקדש עצמו במותר לו קדוש יאמרו לו (דברי הרב).

A person should not act lightheaded with his wife, and should not speak inappropriate talk, even between the two of them. Indeed, the verse says, “He tells a man about his speech.” Our sages said that a person will be brought to judgment even for small talk between him and his wife. He should not speak to her at the time of intercourse nor beforehand, so that he doesn’t think about another woman; and if he does speak to her and have intercourse immediately afterwards – the verse “He tells a man about his speech” refers to him. However, he is allowed to talk to her regarding matters of intimacy, in order to increase his desire; or if he were angry with her and wants to appease her, he may speak to her to calm her down.

Note (Rama): He may do what he wants with his wife: he may have intercourse anytime he wants, kiss any part of her body, and have intercourse vaginally, anally, or “by way of her limbs”- as long as he does not waste seed for no purpose. And there are those who are lenient, saying that anal intercourse is permitted even if he spills seed for no purpose, if it’s done occasionally and he is not accustomed to doing it. Nonetheless, even though all these are permitted, anyone who sanctifies himself by refraining from doing that which is permitted is called a holy person.

 

Aruch HaShulchan Even HaEzer 25:11:

לפיכך אף על גב דקיימא לן דכל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה כשהיא טהורה: בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה ובין שלא כדרכה או דרך אברים ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה, מכל מקום השם אורחותיו אין לו לעשות כן, אלא ישמש במקום שראוי ליזרע ולהוליד, דאי אפשר להזהר שלא יוציא זרע לבטלה וכמה חמור עון זה. ואף שיש מקילים גם בכי האי גוונא כשעושה באקראי ואינו רגיל בכך, אבל קשה לומר כן ושומר נפשו ירחק מזה, וכל המקדש עצמו במותר לו קדוש יאמר לו.

Therefore, even though we have established that whatever a man wants to do with his wife, he may do when she is in a state of purity – he may have intercourse anytime he wants, kiss any part of her body, and have intercourse vaginally, anally, or “by way of her limbs”- as long as he does not spill seed for no purpose – nevertheless, someone who is careful about his practices should not do this; rather he should have intercourse in the place on her body where it is possible that she will conceive and from which she gives birth, for it is impossible that otherwise he will not spill seed for no purpose, and this is a very serious sin. Although there are those who are lenient also in this matter when it is done occasionally and he is not accustomed to doing it – it nonetheless is difficult to say this and a person who guards his soul will distance himself from it, and anyone who sanctifies himself by refraining from doing that which is permitted is called a holy person.

 

 

Shapiro, Yaakov: Halachic Positions: What Judaism Really Says About Passion in the Marital Bed. 2015.

https://www.amazon.com/Halachic-Positions-Sexuality-Balanced-Approach/dp/0692563237/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1543840369&sr=1-1-catcorr

 

Talli Rosenbaum’s review of Halachic Positions:

http://tallirosenbaum.com/en/node/255

 

Four part interview with Rabbi Yaakov Shapiro on the “Orthodox Conundrum” podcast:

http://jewishcoffeehouse.com/episode-3-correcting-a-basic-misunderstanding-about-judaism-and-sexuality/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-4-exploring-the-six-primary-talmudic-texts-dealing-with-sexuality/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-5-is-non-vaginal-intercourse-permissible/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-6-halachot-of-sexuality-wasting-seed-and-the-influence-of-the-zohar/

 

הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017.

 

“I am his vessel”: Influence of male ejaculatory restrictions on women’s sexual autonomy in Orthodox Jewish marriages, by Talli Y. Rosenbaum, MSc

(This article was originally published in Hebrew in Kolech: Women and Her Judaism, Jerusalem, Israel 2012)

“I am his vessel”: Influence of male ejaculatory restrictions on women’s sexual autonomy in Orthodox Jewish marriages.

 

 

הרב יצחק רונס: “מגע פיזי בין בני זוג נשואים ללא ביאה”, אסיא צז-צח, תשע”ה, 134-140

https://bit.ly/33IwVi6

 

Teshuva as a Guide to Repairing our Intimate Relationships -Episode 15 (BONUS EPISODE)

During the month of Tishri, we engage in a process of Tshuva; self-reflection and repentance. Through prayer, we repair our relationships and connect with God, with ourselves, and with those we may have hurt. In this mini episode, join Rabbi Scott Kahn and Talli Rosenbaum as they discuss how the basic elements of the tshuva process can serve as a model for healing and repairing our relationships with ourselves and the significant others in our lives. Read More

Singles, Sex, and Orthodoxy Episode 14

“It’s not good for man to be alone.” Living a traditional Jewish life implies marriage and raising a family. Sexual intimacy is highly valued, but only within the framework of a marital bond. However, whether due to the “shidduch crisis,” rising divorce rates, or other circumstances, our communities include many individuals who haven’t married, or are widowed or divorced. What are the experiences of singles in attempting to navigate a normal, healthy drive for connection and intimacy with the halachic and communal expectations of sexual abstinence?

Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn in a frank discussion about singles and sexuality.

Mishnah Yevamot 6:6 (Masechet Yevamot 61b):

לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים; ובית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר “זכר ונקבה בראם.”

Masechet Yevamot 61b:

הא יש לו בנים – מפריה ורביה בטיל, מאשה לא בטיל. מסייעא ליה לרב נחמן אמר שמואל דאמר אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים, אסור לעמוד בלא אשה, שנאמר “לא טוב היות האדם לבדו.” ואיכא דאמרי: הא יש לו בנים בטיל מפריה ורביה ובטיל נמי מאשה. נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל! לא – אין לו בנים – נושא אשה בת בנים; יש לו בנים – נושא אשה דלאו בת בנים; נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים.

 

Masechet Yevamot 62b:

אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה… במערבא אמרי: בלא תורה בלא חומה… רבא בר עולא אמר: בלא שלום…”

 

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Ishut 1:1-2:

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה. כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה, יקנה אותה תחילה בפי עדים ואחר כך תהיה לו לאשה… וליקוחין אלו מצות עשה של תורה הם.

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Ishut 15:2-3:

האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה. ואימתי האיש נתחייב במצוה זו? מבן שבע עשרה. וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות עשה. ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מתירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונות בעבור אשתו ויבטל מן התורה הרי זה מותר להתאחר. שהעוסק במצוה פטור מן המצוה וכל שכן בתלמוד תורה. מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושוגה בה כבן עזאי ודבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון. והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו; אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אשה ואפילו היו לו בנים שמא יבוא לידי הרהור.

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Ishut 15:16:

אף על פי שקיים אדם מצות פריה ורביה הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כח. שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. וכן מצות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אשה שלא יבא לידי הרהור. ולא תשב אשה בלא איש שלא תחשד.

 

 

 

Marital Conflict: When Couples Disagree About Religion Episode 13

What happens when couples disagree over religious observance? When one spouse decides that he or she no longer wants to be observant? Is there a way to reach an understanding? Join Talli and Scott as we discuss these issues on the season finale of Intimate Judaism!

Mishnah, Masechet Ketubot 7:6:

ואלו יוצאות שלא בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת משה? מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקימת. ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם. אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו. רבי טרפון אומר אף הקולנית. ואיזו היא קולנית? לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכניה שומעין קולה.

 

Masechet Sotah 25a:

איבעיא להו: עוברת על דת ורצה בעל לקיימה – מקיימה או אינו מקיימה? מי אמרינן בקפידא דבעל תלא רחמנא והא לא קפיד, או דלמא כיון דקפיד קפיד?

Rambam, Mishnah Torah, Hilchot Ishut 24:12-14:

ואיזו היא דת יהודית? הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל. ואלו הן הדברים שאם עשת אחד מהן עברה על דת יהודית: יוצאה לשוק או למבוי מפולש וראשה פרוע ואין עליה רדיד ככל הנשים. אף על פי ששערה מכוסה במטפחת…

העוברת על דת צריכה התראה ועדים ואחר כך תפסיד כתובתה…

Rambam, Mishnah Torah, Hilchot Ishut 24:16:

עוברת על דת משה או על דת יהודית וכן זו שעשת דבר מכוער, אין כופין את הבעל להוציא, אלא אם רצה לא יוציא. ואף על פי שלא הוציא אין להן כתובה. שהכתובה תקנת חכמים היא כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ולא הקפידו אלא על בנות ישראל הצנועות, אבל אלו הפרוצות אין להן תקנה זו אלא תהא קלה בעיניו להוציא.

 

Talli Y. Rosenbaum: “When Your Spouse Loses Religion”

http://tallirosenbaum.com/en/node/289

(Originally published in The Times of Israel, October 16, 2017)

הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017

Monogamy and Exclusivity: Defining, Preventing and Dealing with Betrayal Episode 12

Sexual exclusivity is a core value of Jewish marriage. Extramarital sexual contact – infidelity – represents not only a breach of Jewish law, but also a rupture of the couple’s loyalty and trust. While sexual intercourse with another person is almost universally considered adultrous behavior, how do couples define what they consider to be a betrayal? Is texting, having lunch with a member of the opposite sex, or flirting considered infidelity? And if lines are crossed, how can the couple repair their relationship? Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn for a serious look at the personal, psychological, halachic, and hashkafic issues involved in this topic – a subject too often swept under the carpet.

Masechet Yevamot 11b:

דתניא ר’ יוסי בן כיפר אומר משום רבי אלעזר: המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה, מן האירוסין מותרת, משום שנאמר ‘אחרי אשר הוטמאה.’ וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו אסורה. אלא מה אני מקיים אחרי הוטמאה? לרבות סוטה שנסתרה. ומאי נסתרה? נבעלה. ואמאי קרי ליה נסתרה? לישנא מעליא נקט. נבעלה טומאה בהדיא כתיב בה ‘ונסתרה והיא נטמאה!’ למיקם עלה בלאו.

Chidushei HaRitva on Yevamot 11b:

לרבות סוטה הנסתר – פירוש: והכתוב תרתי קאמר, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה להיות לה לאשה, כלומר אחר שגרשה והיתה לאיש אחר, ולא אחרי הוטמאה שנבעלה תחתיו.

Masechet Ketubot 9a:

אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים, וקינוי וסתירה אפילו בעד אחד נמי.

Tosafot on Ketubot 9a:

ד”ה ומי: … ויש לומר דסבירא ליה למקשן דאין דבר שבערוה פחות משנים, ואפילו ראה אדם שזינתה אשתו רק שלא היה שם עדים לא היתה נאסרת עליו.

 

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Gerushin 11:14:

ובכלל לאו זה שכל אשה שזינת תחת בעלה נאסרה על בעלה ולוקה עליו שנאמר אחרי אשר הוטמאה והרי נטמאה. אלא אם כן היתה אשת ישראל שנאנסה…

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Ishut 24:17-19:

(הלכה יז) מי שראה אשתו שזינת או שאמר לו אחד מקרוביו או מקרובותיה שהוא מאמינם וסומכת דעתו עליהם שזינת אשתו בין שהיה האומר איש בין שהיתה אשה הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת הרי זה חייב להוציא ואסור לו לבוא עליה ויתן כתובתה. ואם הודת לו שזינת תצא בלא כתובתה…

(הלכה יח) אמרה לו אשתו שזינת תחתיו ברצונה אין משגיחין בדבריה שמא עיניה נתנה באחר… ואם היה מאמינה וסומכת דעתו על דבריה הרי זה חייב להוציאה. ואין  בית דין כופין את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינת אשת זה בפניהם ברצונה ואחר כך כופין אותו להוציא.

(הלכה יט) האשה שזינת תחת בעלה בשגגה או באונס הרי זו מותרת לבעלה…

הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017.

 

Homosexuals, Asexuals and More: Responding to Listener Questions Episode 11

Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn address your questions in this special Q&A episode of Intimate Judaism. Among the issues they deal with are homosexuality and Orthodoxy, Halacha’s attitude toward sterilization via tubal ligation or vasectomy, whether we should encourage our children to talk to kids of the opposite gender, and more.

Questions: 

1)Is it allowed to have a woman’s tubes tied or a man to have a vasectomy so that women don’t need to endanger their health with hormones for birth control, or to avoid becoming a nida? I cannot even think about being a nida for the next 30 years every month or so, and when I’m done with having kids I don’t mind making that permanent.”

Vayikra 22:24:

ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה’ ובארצכם לא תעשו.

Devarim 23:2:

לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה בקהל ה’.

Masechet Shabbat 110b:

והתניא: מניין לסירוס באדם שהוא אסור? תלמוד לומר “ובארצכם לא תעשו” – בכם לא תעשו, דברי רבי חנינא…

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 16:10-11:

אסור להפסיד איברי הזרע בין באדם בין בבהמה חיה ועוף אחד טמאים ואחד טהורים בין בארץ בין בחוצה לארץ. אף על פי שנאמר ובארצכם לא תעשו מפי השמועה למדו שדבר זה נוהג בכל מקום. וענין הכתוב כלומר לא יעשה זאת בישראל בין בגופן בין בגוף אחרים. וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום. ואפילו מסרס אחר המסרס לוקה… והמסרס את הנקבה בין באדם בין בשאר מינים פטור.

Maggid Mishneh on Hilchot Isurei Biah 16:11:

…ופירש רבינו חיובא הוא דליכא אבל איסורא איכא מדלא תני מותר לסרס הנקבות ולזה כתב רבינו פטור.

 

2) “I was hoping you could talk a little about asexuality. Are there any religiously-required acts that need to take place, especially in an otherwise sexless marriage? Would all the rules of Niddah apply when there’s no chance of sex occuring? As a sex therapist, do you run into asexual people or relationships where one person is asexual? What do you say to them? What kind of compromises are healthy and which aren’t?”

3) We have had close family friends who are gay men. I find it hard to accept that there is a prohibition against gay men living a happy life and finding companionship. I know that it’s often said that that this is an option and a choice, but our friends said they knew they were gay since they were young. I feel like every Jewish person should find a home in Orthodoxy, but how could these gay men find a place in Orthodox Judaism?”

4) I am a father, and my daughter is in 9th grade. We are a pretty frum daati leumi family, and she confided in me that a boy started speaking to her over WhatsApp. From one perspective, our background makes me want to say no boys, and to instruct my daughter not to speak to him. But from a different perspective, this is likely normal for kids that age. What should I do? (P.S. – I was definitely talking to girls when I was that age.)”

5) “ I sometimes feel that the rules of niddah are very Talibanish, especially the idea of women having to do bedikot daily for the shiva nekiim. Isn’t that way too invasive and over the top?”

 

 

 

 

When “Family Purity” Strains Your Marriage Episode 10

Many people are taught that following Taharat HaMishpacha – the laws of family purity – keeps a marriage fresh, and adds passion to a couple’s sexual relationship. Often, this is true, but many times, it’s not. Some couples find that Taharat HaMishpacha adds a tremendous strain to their relationship. Are there solutions within Halacha? What should a couple in this situation do?

Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn speak with Yoatzot Halacha Nechama Goldman Barash and Atara Eis to discover how they confront these issues, and whether couples can find reasonable solutions that allow them to follow Jewish law without straining their marriage.

Masechet Nidah 31b:

תניא: היה רבי מאיר אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה; אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה.

 

Here is the link to the article by Talli Rosenbaum referenced in the podcast:

https://www.jewishideas.org/article/observant-married-jewish-women-and-sexual-life-empirical-study

Dr. Michelle Friedman, Dr. Ellen Labinsky, Dr. James Schmeidler, Dr. Rachel Yehuda, Talli Rosenbaum: Observant Married Jewish Women and Sexual Life; An Empirical Study. Conversations: The Institute for Jewish Ideas and Ideals, vol. 5.

 

We thank our guest yoatzot halacha for joining us on this episode of Intimate Judaism:

Nechama Goldman Barash made aliyah from Philadelphia over 20 years ago after graduating from Stern College. She studied for three years in Matan’s Advanced Talmud Institute and finished a master’s degree in Talmud at Bar-Ilan University. She is a graduate of Nishmat’s Yoetzet Halacha program and has been certified to teach brides before their weddings, as well as qualifying as a sex educator through Yahel and the Eden Center. She also studied for three years in Matan’s advanced halakha program, Hilkhata.

She teaches contemporary halakha and Talmud at Matan and Pardes, as well as Talmud and women and halakha in Torah V’Avodah (TVA), a Bnei Akiva gap year program based in Matan. She is an active member of Beit Hillel and participates in interfaith dialogue through Roots, based in Gush Etzion, close to where she lives with her family. She is currently working on a book dealing with matters of gender and halakha.

Atara Eis studied to become a Yoetzet Halacha at Nishmat in Yerushalayim, worked for several years as a community Yoetzet Halacha in different shuls in the United States, and directs Nishmat’s Miriam Glaubach Center, which educates and certifies Yoatzot Halacha in the United States, offers continuing professional education for Yoatzot Halacha, helps place Yoatzot Halacha in communities, provides extensive support for communities employing them, and offers programming for Rebbetzins, mikveh attendants and Kallah teachers.

“My Spouse Wants Sex Less Often Than I Do!” – What Does Halacha Say? Episode 9

 

Are sexual relations in Jewish marriage mandatory? Can either partner demand sexual relations at any time? How do we reconcile that concept with the understanding that autonomy and mutual consent are core values of sexual and marital health?
Stay tuned for this episode of Intimate Judaism when Talli Y. Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn discuss the sources.

 

Masechet Nedarim 20b:

אמר רבי יוחנן: זו דברי יוחנן בן דהבאי, אבל אמרו חכמים: אין הלכה כיוחנן בן דהבאי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. משל לבשר הבא מבית הטבח: רצה לאכלו במלח – אוכלו; צלי – אוכלו; מבושל – אוכלו; שלוק – אוכלו. וכן דג הבא מבית הצייד… ‘וברותי מכם המורדים והפושעים בי’ – אמר רבי לוי: אלו בני תשע מדות בני אסנ”ת משגע”ח בני אימא בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה.

 

Masechet Nedarim 15b:

…דאמר רב כהנא: תשמישי עליך כופין אותה ומשמש.תו, דשעבודי משעבדת ליה

 

Masechet Ketubot 63a-b:

(משנה) המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה… (גמרא)היכי דמיא מורדת? אמר אמימר: דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה. אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה.

 

Masechet Eiruvin 100b:

ואמר רמי בר חמא אמר רבי אסי: אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצווה שנאמר ואץ ברגלים חוטא. ואמר רבי יהושע בן לוי: כל הכופה אשתו לדבר מצווה הווין לו בנים שאינן מהוגנין.

 

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 21:9:

אשתו של אדם מותרת היא לו. לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה בין דרך אברים ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש…

 

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Ishut 12:1-4:

(א) כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים.

(ג) והארבעה שזוכה בהן כולם מדברי סופרים. ואלו הן: להיות מעשה ידיה שלו, ולהיות מציאתה שלו, ושיהיה אוכל כל פירות נכסיה בחייה, ואם מתה בחייו יירשנה, והוא קודם לכל אדם בירושה.

 

Rashba on Nedarim 15b:

“דאמר רב כהנא: תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו, שעבודי משעבדת ליה.” והוא הדין לאומר לאשתו הנאת תשמישי עליך שכופים אותו ומשמשה דשעבודי משעבד לה, והרי זה כאוסר עליה מה שהוא שלה. ומסתברא דלאו משום מצוה בלבד קאמר אלא משום דנשתעבדו זה לזה לכך, שעל ידי כך עמדו ונשאו.

 

Shulchan Aruch Orach Chaim 240:3:

וברותי מכם המורדים והפושעים בי – אלו בני תשע מדות בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה. 

 

Shulchan Aruch Even HaEzer 25:2:

…ולא יבעול אלא מרצונה, ואם אינה מרוצה יפייסנה עד שתתרצה.

 

Igrot Moshe Orach Chaim 4:75.2 (Rav Moshe Feinstein):

…ועליה הוא חיוב מצד שעבוד האשה להבעל שיוכל לבועלה בזמן העונה שקבעו חכמים, ומסתבר כשאיכא צער להבעל אף שלא בזמן עונה איכא עליה שעבוד להבעל, והוא מלבד שזמני העונה נקבעו לפי כח וזמן שיש לאיש, אף שפשוט שבזמן שקשה לפניה לקבל תשמיש היא פטורה…

 

 

Meishiv Davar 4:35 (Netziv, as quoted by Rabbis David and Avraham Stav):

 

דבר ברור ומושכל ראשון דמשמעות כי יקח איש אשה הוא למה דמסייולא יותר, מזה למדנו דלזה הפרט היא קנויה לו כמו שם הכתוב ובעלה או ובא עליה פחה לעבודה ולא יותר.הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017.

 

“I am his vessel”: Influence of male ejaculatory restrictions on women’s sexual autonomy in Orthodox Jewish marriages, by Talli Y. Rosenbaum, MSc

(This article was originally published in Hebrew in Kolech: Women and Her Judaism, Jerusalem, Israel 2012)

http://tallirosenbaum.com/en/node/201

 

 
 

 

 

Sex Within Marriage: What’s allowed and What’s not? Episode 8

Judaism’s view of sex within marriage – is it really ruled by do’s and dont’s or does anything go? What do the sources actually say?

Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn for a frank and enlightening discussion. You may be surprised at what you will learn.

Masechet Nedarim 20a-b:

אמר רבי יוחנן בן דהבאי: ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת: חיגרין מפני מה הויין? מפני שהופכים את שולחנם. אילמים מפני מה הויין? מפני שמנשקים על אותו מקום. חרשים מפני מה הויין? מפני שמספרים בשעת תשמיש. סומין מפני מה הויין? מפני שמסתכלים באותו מקום… אמר רבי יוחנן: זו דברי יוחנן בן דהבאי, אבל אמרו חכמים: אין הלכה כיוחנן בן דהבאי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. משל לבשר הבא מבית הטבח: רצה לאכלו במלח – אוכלו; צלי – אוכלו; מבושל – אוכלו; שלוק – אוכלו. וכן דג הבא מבית הצייד. אמר אמימר: מאן מלאכי השרת? רבנן. דאי תימא מלאכי השרת ממש, אמאי אמר רבי יוחנן אין הלכה כיוחנן בן דהבאי? הא אינהו בקיאי בצורת הולד טפי! ואמאי קרו להו מלאכי השרת? דמצייני כמלאכי השרת. ההיא דאתאי לקמיה דרבי. אמרה לו: רבי, ערכתי לו שלחן והפכו! אמר לה: בתי, תורה התירתך ואני מה אעשה ליך.

Masechet Nidah 13a:

דא”ר יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר “וירע בעיני ה’ אשר עשה וימת גם אותו.”

Masechet Yevamot 34b:

ער ואונן שמשו שלא כדרכן. מיתיבי: כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי ר’ אליעזר א”ל: הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן! כמעשה ער ואונן ולא כמעשה ער ואונן: כמעשה ער ואונן דכתיב “והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה,” ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה והכא כדרכה. בשלמא אונן דכתיב ביה “ושחת ארצה”; אלא ער מנלן? אמר רב נחמן בר יצחק: דכתיב “וימת גם אותו” – אף הוא באותו מיתה מת .בשלמא אונן משום לא לו יהיה הזרע; אלא ער מ”ט עבד הכי? כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה.

Tosafot Yevamot 34b, “Velo”:

ואומר ר”י דהתם מיירי בלא הוצאת זרע דשרי דכיון דליכא השחתת זרע לא הוי כמעשה ער ואונן. עוד אמר ר”י דלא חשוב כמעשה ער ואונן אלא כשמתכוין להשחית זרע ורגיל לעשות כן תמיד אבל באקראי בעלמא ומתאוה לבא על אשתו שלא כדרכה שרי כדאמרי’ בנדרים כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו יעשה משל לבשר הבא מן הטבח ודג מן הציד רצה אוכלו צלי רצה אוכלו מבושל רצה שלוק.

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 21:9:

אשתו של אדם מותרת היא לו. לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה בין דרך אברים ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש…

Maggid Mishnah on Hilchot Isurei Biah 21:9:

ובלבד שלא יוציא וכו’: בנדה פרק כל היד (יג ע”א) אמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר וירע בעיני ה’ אשר עשה וימת גם אותו. ואמרו שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ.

Raavad Baalei HaNefesh, Shaar HaKedushah:

ומה שאמר רבי יוחנן אין הלכה כרבי יוחנן בן דהבאי אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה משל לדג הבא מן הצייד וכו’, דמשמע שמותר לעשות כן לכתחילה, נראה לי שאינו אלא על הפיכת השולחן בלבד.

Shulchan Aruch Even HaEzer 25:2:

(המחבר): לא יקל ראשו עם אשתו ולא ינבל פיו בדברי הבאי אפילו בינו לבינה. הרי הכתוב אומר “מגיד לאדם מה שיחו.” אמרו חז”ל אפילו שיחה קלה שבין אדם לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין. ולא יספר עמה בשעת תשמיש ולא קודם לכן כדי שלא יתן דעתו באשה אחרת, ואם סיפר עמה ושימש מיד, עליו נאמר “מגיד לאדם מה שיחו.” אבל בענייני תשמיש יכול לספר עמה כדי להרבות תאותו, או אם היה לו כעס עמה וצריך לרצותה שתתפייס יכול לספר עמה כדי לרצותה.

הגה (הרמ”א): ויכול לעשות עם אשתו מה שירצה, בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה או דרך איברים ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה (טור). ויש מקילין ואומרים שמותר שלא כדרכה אפילו אם הוציא זרע אם עושה באקראי ואינו רגיל בכך (גם זה טור בשם ר”י) ואף על פי שמותר בכל אלה, כל המקדש עצמו במותר לו קדוש יאמרו לו (דברי הרב).

Aruch HaShulchan Even HaEzer 25:11:

לפיכך אף על גב דקיימא לן דכל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה כשהיא טהורה: בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה ובין שלא כדרכה או דרך אברים ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה, מכל מקום השם אורחותיו אין לו לעשות כן, אלא ישמש במקום שראוי ליזרע ולהוליד, דאי אפשר להזהר שלא יוציא זרע לבטלה וכמה חמור עון זה. ואף שיש מקילים גם בכי האי גוונא כשעושה באקראי ואינו רגיל בכך, אבל קשה לומר כן ושומר נפשו ירחק מזה, וכל המקדש עצמו במותר לו קדוש יאמר לו.

 

Shapiro, Yaakov: Halachic Positions: What Judaism Really Says About Passion in the Marital Bed. 2015.

https://www.amazon.com/Halachic-Positions-Sexuality-Balanced-Approach/dp/0692563237/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1543840369&sr=1-1-catcorr

 

Talli Rosenbaum’s review of Halachic Positions:

http://tallirosenbaum.com/en/node/255

 

Four part interview with Rabbi Yaakov Shapiro on the “Orthodox Conundrum” podcast:

http://jewishcoffeehouse.com/episode-3-correcting-a-basic-misunderstanding-about-judaism-and-sexuality/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-4-exploring-the-six-primary-talmudic-texts-dealing-with-sexuality/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-5-is-non-vaginal-intercourse-permissible/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-6-halachot-of-sexuality-wasting-seed-and-the-influence-of-the-zohar

 

Skip to content