Podcast

Marital Conflict: When Couples Disagree About Religion Episode 13

What happens when couples disagree over religious observance? When one spouse decides that he or she no longer wants to be observant? Is there a way to reach an understanding? Join Talli and Scott as we discuss these issues on the season finale of Intimate Judaism!

Mishnah, Masechet Ketubot 7:6:

ואלו יוצאות שלא בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת משה? מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקימת. ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם. אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו. רבי טרפון אומר אף הקולנית. ואיזו היא קולנית? לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכניה שומעין קולה.

 

Masechet Sotah 25a:

איבעיא להו: עוברת על דת ורצה בעל לקיימה – מקיימה או אינו מקיימה? מי אמרינן בקפידא דבעל תלא רחמנא והא לא קפיד, או דלמא כיון דקפיד קפיד?

Rambam, Mishnah Torah, Hilchot Ishut 24:12-14:

ואיזו היא דת יהודית? הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל. ואלו הן הדברים שאם עשת אחד מהן עברה על דת יהודית: יוצאה לשוק או למבוי מפולש וראשה פרוע ואין עליה רדיד ככל הנשים. אף על פי ששערה מכוסה במטפחת…

העוברת על דת צריכה התראה ועדים ואחר כך תפסיד כתובתה…

Rambam, Mishnah Torah, Hilchot Ishut 24:16:

עוברת על דת משה או על דת יהודית וכן זו שעשת דבר מכוער, אין כופין את הבעל להוציא, אלא אם רצה לא יוציא. ואף על פי שלא הוציא אין להן כתובה. שהכתובה תקנת חכמים היא כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ולא הקפידו אלא על בנות ישראל הצנועות, אבל אלו הפרוצות אין להן תקנה זו אלא תהא קלה בעיניו להוציא.

 

Talli Y. Rosenbaum: “When Your Spouse Loses Religion”

http://tallirosenbaum.com/en/node/289

(Originally published in The Times of Israel, October 16, 2017)

הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017

 

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

Monogamy and Exclusivity: Defining, Preventing and Dealing with Betrayal Episode 12

Sexual exclusivity is a core value of Jewish marriage. Extramarital sexual contact – infidelity – represents not only a breach of Jewish law, but also a rupture of the couple’s loyalty and trust. While sexual intercourse with another person is almost universally considered adultrous behavior, how do couples define what they consider to be a betrayal? Is texting, having lunch with a member of the opposite sex, or flirting considered infidelity? And if lines are crossed, how can the couple repair their relationship? Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn for a serious look at the personal, psychological, halachic, and hashkafic issues involved in this topic – a subject too often swept under the carpet.

Masechet Yevamot 11b:

דתניא ר’ יוסי בן כיפר אומר משום רבי אלעזר: המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה, מן האירוסין מותרת, משום שנאמר ‘אחרי אשר הוטמאה.’ וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו אסורה. אלא מה אני מקיים אחרי הוטמאה? לרבות סוטה שנסתרה. ומאי נסתרה? נבעלה. ואמאי קרי ליה נסתרה? לישנא מעליא נקט. נבעלה טומאה בהדיא כתיב בה ‘ונסתרה והיא נטמאה!’ למיקם עלה בלאו.

Chidushei HaRitva on Yevamot 11b:

לרבות סוטה הנסתר – פירוש: והכתוב תרתי קאמר, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה להיות לה לאשה, כלומר אחר שגרשה והיתה לאיש אחר, ולא אחרי הוטמאה שנבעלה תחתיו.

Masechet Ketubot 9a:

אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים, וקינוי וסתירה אפילו בעד אחד נמי.

Tosafot on Ketubot 9a:

ד”ה ומי: … ויש לומר דסבירא ליה למקשן דאין דבר שבערוה פחות משנים, ואפילו ראה אדם שזינתה אשתו רק שלא היה שם עדים לא היתה נאסרת עליו.

 

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Gerushin 11:14:

ובכלל לאו זה שכל אשה שזינת תחת בעלה נאסרה על בעלה ולוקה עליו שנאמר אחרי אשר הוטמאה והרי נטמאה. אלא אם כן היתה אשת ישראל שנאנסה…

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Ishut 24:17-19:

(הלכה יז) מי שראה אשתו שזינת או שאמר לו אחד מקרוביו או מקרובותיה שהוא מאמינם וסומכת דעתו עליהם שזינת אשתו בין שהיה האומר איש בין שהיתה אשה הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת הרי זה חייב להוציא ואסור לו לבוא עליה ויתן כתובתה. ואם הודת לו שזינת תצא בלא כתובתה…

(הלכה יח) אמרה לו אשתו שזינת תחתיו ברצונה אין משגיחין בדבריה שמא עיניה נתנה באחר… ואם היה מאמינה וסומכת דעתו על דבריה הרי זה חייב להוציאה. ואין  בית דין כופין את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינת אשת זה בפניהם ברצונה ואחר כך כופין אותו להוציא.

(הלכה יט) האשה שזינת תחת בעלה בשגגה או באונס הרי זו מותרת לבעלה…

הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017.

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

 

Homosexuals, Asexuals and More: Responding to Listener Questions Episode 11

Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn address your questions in this special Q&A episode of Intimate Judaism. Among the issues they deal with are homosexuality and Orthodoxy, Halacha’s attitude toward sterilization via tubal ligation or vasectomy, whether we should encourage our children to talk to kids of the opposite gender, and more.

Questions: 

1)Is it allowed to have a woman’s tubes tied or a man to have a vasectomy so that women don’t need to endanger their health with hormones for birth control, or to avoid becoming a nida? I cannot even think about being a nida for the next 30 years every month or so, and when I’m done with having kids I don’t mind making that permanent.”

Vayikra 22:24:

ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה’ ובארצכם לא תעשו.

Devarim 23:2:

לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה בקהל ה’.

Masechet Shabbat 110b:

והתניא: מניין לסירוס באדם שהוא אסור? תלמוד לומר “ובארצכם לא תעשו” – בכם לא תעשו, דברי רבי חנינא…

Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 16:10-11:

אסור להפסיד איברי הזרע בין באדם בין בבהמה חיה ועוף אחד טמאים ואחד טהורים בין בארץ בין בחוצה לארץ. אף על פי שנאמר ובארצכם לא תעשו מפי השמועה למדו שדבר זה נוהג בכל מקום. וענין הכתוב כלומר לא יעשה זאת בישראל בין בגופן בין בגוף אחרים. וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום. ואפילו מסרס אחר המסרס לוקה… והמסרס את הנקבה בין באדם בין בשאר מינים פטור.

Maggid Mishneh on Hilchot Isurei Biah 16:11:

…ופירש רבינו חיובא הוא דליכא אבל איסורא איכא מדלא תני מותר לסרס הנקבות ולזה כתב רבינו פטור.

 

2) “I was hoping you could talk a little about asexuality. Are there any religiously-required acts that need to take place, especially in an otherwise sexless marriage? Would all the rules of Niddah apply when there’s no chance of sex occuring? As a sex therapist, do you run into asexual people or relationships where one person is asexual? What do you say to them? What kind of compromises are healthy and which aren’t?”

3) We have had close family friends who are gay men. I find it hard to accept that there is a prohibition against gay men living a happy life and finding companionship. I know that it’s often said that that this is an option and a choice, but our friends said they knew they were gay since they were young. I feel like every Jewish person should find a home in Orthodoxy, but how could these gay men find a place in Orthodox Judaism?”

4) I am a father, and my daughter is in 9th grade. We are a pretty frum daati leumi family, and she confided in me that a boy started speaking to her over WhatsApp. From one perspective, our background makes me want to say no boys, and to instruct my daughter not to speak to him. But from a different perspective, this is likely normal for kids that age. What should I do? (P.S. – I was definitely talking to girls when I was that age.)”

5) “ I sometimes feel that the rules of niddah are very Talibanish, especially the idea of women having to do bedikot daily for the shiva nekiim. Isn’t that way too invasive and over the top?”

 

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

 

 

 

 

When “Family Purity” Strains Your Marriage Episode 10

Many people are taught that following Taharat HaMishpacha – the laws of family purity – keeps a marriage fresh, and adds passion to a couple’s sexual relationship. Often, this is true, but many times, it’s not. Some couples find that Taharat HaMishpacha adds a tremendous strain to their relationship. Are there solutions within Halacha? What should a couple in this situation do?

Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn speak with Yoatzot Halacha Nechama Goldman Barash and Atara Eis to discover how they confront these issues, and whether couples can find reasonable solutions that allow them to follow Jewish law without straining their marriage.

Masechet Nidah 31b:

תניא: היה רבי מאיר אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה; אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה.

 

Here is the link to the article by Talli Rosenbaum referenced in the podcast:

https://www.jewishideas.org/article/observant-married-jewish-women-and-sexual-life-empirical-study

Dr. Michelle Friedman, Dr. Ellen Labinsky, Dr. James Schmeidler, Dr. Rachel Yehuda, Talli Rosenbaum: Observant Married Jewish Women and Sexual Life; An Empirical Study. Conversations: The Institute for Jewish Ideas and Ideals, vol. 5.

 

We thank our guest yoatzot halacha for joining us on this episode of Intimate Judaism:

Nechama Goldman Barash made aliyah from Philadelphia over 20 years ago after graduating from Stern College. She studied for three years in Matan’s Advanced Talmud Institute and finished a master’s degree in Talmud at Bar-Ilan University. She is a graduate of Nishmat’s Yoetzet Halacha program and has been certified to teach brides before their weddings, as well as qualifying as a sex educator through Yahel and the Eden Center. She also studied for three years in Matan’s advanced halakha program, Hilkhata.

She teaches contemporary halakha and Talmud at Matan and Pardes, as well as Talmud and women and halakha in Torah V’Avodah (TVA), a Bnei Akiva gap year program based in Matan. She is an active member of Beit Hillel and participates in interfaith dialogue through Roots, based in Gush Etzion, close to where she lives with her family. She is currently working on a book dealing with matters of gender and halakha.

Atara Eis studied to become a Yoetzet Halacha at Nishmat in Yerushalayim, worked for several years as a community Yoetzet Halacha in different shuls in the United States, and directs Nishmat’s Miriam Glaubach Center, which educates and certifies Yoatzot Halacha in the United States, offers continuing professional education for Yoatzot Halacha, helps place Yoatzot Halacha in communities, provides extensive support for communities employing them, and offers programming for Rebbetzins, mikveh attendants and Kallah teachers.

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

“My Spouse Wants Sex Less Often Than I Do!” – What Does Halacha Say? Episode 9

 

Are sexual relations in Jewish marriage mandatory? Can either partner demand sexual relations at any time? How do we reconcile that concept with the understanding that autonomy and mutual consent are core values of sexual and marital health?
Stay tuned for this episode of Intimate Judaism when Talli Y. Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn discuss the sources.

 

Masechet Nedarim 20b:

אמר רבי יוחנן: זו דברי יוחנן בן דהבאי, אבל אמרו חכמים: אין הלכה כיוחנן בן דהבאי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. משל לבשר הבא מבית הטבח: רצה לאכלו במלח – אוכלו; צלי – אוכלו; מבושל – אוכלו; שלוק – אוכלו. וכן דג הבא מבית הצייד… ‘וברותי מכם המורדים והפושעים בי’ – אמר רבי לוי: אלו בני תשע מדות בני אסנ”ת משגע”ח בני אימא בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה.

 

Masechet Nedarim 15b:

…דאמר רב כהנא: תשמישי עליך כופין אותה ומשמש.תו, דשעבודי משעבדת ליה

 

Masechet Ketubot 63a-b:

(משנה) המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה… (גמרא)היכי דמיא מורדת? אמר אמימר: דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה. אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה.

 

Masechet Eiruvin 100b:

ואמר רמי בר חמא אמר רבי אסי: אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצווה שנאמר ואץ ברגלים חוטא. ואמר רבי יהושע בן לוי: כל הכופה אשתו לדבר מצווה הווין לו בנים שאינן מהוגנין.

 

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 21:9:

אשתו של אדם מותרת היא לו. לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה בין דרך אברים ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש…

 

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Ishut 12:1-4:

(א) כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים.

(ג) והארבעה שזוכה בהן כולם מדברי סופרים. ואלו הן: להיות מעשה ידיה שלו, ולהיות מציאתה שלו, ושיהיה אוכל כל פירות נכסיה בחייה, ואם מתה בחייו יירשנה, והוא קודם לכל אדם בירושה.

 

Rashba on Nedarim 15b:

“דאמר רב כהנא: תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו, שעבודי משעבדת ליה.” והוא הדין לאומר לאשתו הנאת תשמישי עליך שכופים אותו ומשמשה דשעבודי משעבד לה, והרי זה כאוסר עליה מה שהוא שלה. ומסתברא דלאו משום מצוה בלבד קאמר אלא משום דנשתעבדו זה לזה לכך, שעל ידי כך עמדו ונשאו.

 

Shulchan Aruch Orach Chaim 240:3:

וברותי מכם המורדים והפושעים בי – אלו בני תשע מדות בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה. 

 

Shulchan Aruch Even HaEzer 25:2:

…ולא יבעול אלא מרצונה, ואם אינה מרוצה יפייסנה עד שתתרצה.

 

Igrot Moshe Orach Chaim 4:75.2 (Rav Moshe Feinstein):

…ועליה הוא חיוב מצד שעבוד האשה להבעל שיוכל לבועלה בזמן העונה שקבעו חכמים, ומסתבר כשאיכא צער להבעל אף שלא בזמן עונה איכא עליה שעבוד להבעל, והוא מלבד שזמני העונה נקבעו לפי כח וזמן שיש לאיש, אף שפשוט שבזמן שקשה לפניה לקבל תשמיש היא פטורה…

 

 

Meishiv Davar 4:35 (Netziv, as quoted by Rabbis David and Avraham Stav):

 

דבר ברור ומושכל ראשון דמשמעות כי יקח איש אשה הוא למה דמסייולא יותר, מזה למדנו דלזה הפרט היא קנויה לו כמו שם הכתוב ובעלה או ובא עליה פחה לעבודה ולא יותר.הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו: אבוא ביתך: שאלות ותשובות בנושא זוגיות ומשפחה. ספרי מגיד, הוצאת קורן 2017.

 

“I am his vessel”: Influence of male ejaculatory restrictions on women’s sexual autonomy in Orthodox Jewish marriages, by Talli Y. Rosenbaum, MSc

(This article was originally published in Hebrew in Kolech: Women and Her Judaism, Jerusalem, Israel 2012)

http://tallirosenbaum.com/en/node/201

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition. 

 
To order your copy of  I Am for My Beloved click here:  

 
 

 

 

Sex Within Marriage: What’s allowed and What’s not? Episode 8

Judaism’s view of sex within marriage – is it really ruled by do’s and dont’s or does anything go? What do the sources actually say?

Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn for a frank and enlightening discussion. You may be surprised at what you will learn.

Masechet Nedarim 20a-b:

אמר רבי יוחנן בן דהבאי: ארבעה דברים סחו לי מלאכי השרת: חיגרין מפני מה הויין? מפני שהופכים את שולחנם. אילמים מפני מה הויין? מפני שמנשקים על אותו מקום. חרשים מפני מה הויין? מפני שמספרים בשעת תשמיש. סומין מפני מה הויין? מפני שמסתכלים באותו מקום… אמר רבי יוחנן: זו דברי יוחנן בן דהבאי, אבל אמרו חכמים: אין הלכה כיוחנן בן דהבאי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. משל לבשר הבא מבית הטבח: רצה לאכלו במלח – אוכלו; צלי – אוכלו; מבושל – אוכלו; שלוק – אוכלו. וכן דג הבא מבית הצייד. אמר אמימר: מאן מלאכי השרת? רבנן. דאי תימא מלאכי השרת ממש, אמאי אמר רבי יוחנן אין הלכה כיוחנן בן דהבאי? הא אינהו בקיאי בצורת הולד טפי! ואמאי קרו להו מלאכי השרת? דמצייני כמלאכי השרת. ההיא דאתאי לקמיה דרבי. אמרה לו: רבי, ערכתי לו שלחן והפכו! אמר לה: בתי, תורה התירתך ואני מה אעשה ליך.

Masechet Nidah 13a:

דא”ר יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר “וירע בעיני ה’ אשר עשה וימת גם אותו.”

Masechet Yevamot 34b:

ער ואונן שמשו שלא כדרכן. מיתיבי: כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי ר’ אליעזר א”ל: הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן! כמעשה ער ואונן ולא כמעשה ער ואונן: כמעשה ער ואונן דכתיב “והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה,” ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה והכא כדרכה. בשלמא אונן דכתיב ביה “ושחת ארצה”; אלא ער מנלן? אמר רב נחמן בר יצחק: דכתיב “וימת גם אותו” – אף הוא באותו מיתה מת .בשלמא אונן משום לא לו יהיה הזרע; אלא ער מ”ט עבד הכי? כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה.

Tosafot Yevamot 34b, “Velo”:

ואומר ר”י דהתם מיירי בלא הוצאת זרע דשרי דכיון דליכא השחתת זרע לא הוי כמעשה ער ואונן. עוד אמר ר”י דלא חשוב כמעשה ער ואונן אלא כשמתכוין להשחית זרע ורגיל לעשות כן תמיד אבל באקראי בעלמא ומתאוה לבא על אשתו שלא כדרכה שרי כדאמרי’ בנדרים כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו יעשה משל לבשר הבא מן הטבח ודג מן הציד רצה אוכלו צלי רצה אוכלו מבושל רצה שלוק.

Rambam Mishneh Torah, Hilchot Isurei Biah 21:9:

אשתו של אדם מותרת היא לו. לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה. בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה בין דרך אברים ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה. ואף על פי כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש…

Maggid Mishnah on Hilchot Isurei Biah 21:9:

ובלבד שלא יוציא וכו’: בנדה פרק כל היד (יג ע”א) אמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר וירע בעיני ה’ אשר עשה וימת גם אותו. ואמרו שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ.

Raavad Baalei HaNefesh, Shaar HaKedushah:

ומה שאמר רבי יוחנן אין הלכה כרבי יוחנן בן דהבאי אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה משל לדג הבא מן הצייד וכו’, דמשמע שמותר לעשות כן לכתחילה, נראה לי שאינו אלא על הפיכת השולחן בלבד.

Shulchan Aruch Even HaEzer 25:2:

(המחבר): לא יקל ראשו עם אשתו ולא ינבל פיו בדברי הבאי אפילו בינו לבינה. הרי הכתוב אומר “מגיד לאדם מה שיחו.” אמרו חז”ל אפילו שיחה קלה שבין אדם לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין. ולא יספר עמה בשעת תשמיש ולא קודם לכן כדי שלא יתן דעתו באשה אחרת, ואם סיפר עמה ושימש מיד, עליו נאמר “מגיד לאדם מה שיחו.” אבל בענייני תשמיש יכול לספר עמה כדי להרבות תאותו, או אם היה לו כעס עמה וצריך לרצותה שתתפייס יכול לספר עמה כדי לרצותה.

הגה (הרמ”א): ויכול לעשות עם אשתו מה שירצה, בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה או דרך איברים ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה (טור). ויש מקילין ואומרים שמותר שלא כדרכה אפילו אם הוציא זרע אם עושה באקראי ואינו רגיל בכך (גם זה טור בשם ר”י) ואף על פי שמותר בכל אלה, כל המקדש עצמו במותר לו קדוש יאמרו לו (דברי הרב).

Aruch HaShulchan Even HaEzer 25:11:

לפיכך אף על גב דקיימא לן דכל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה כשהיא טהורה: בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל אבר שירצה ובא עליה בין כדרכה ובין שלא כדרכה או דרך אברים ובלבד שלא יוציא זרע לבטלה, מכל מקום השם אורחותיו אין לו לעשות כן, אלא ישמש במקום שראוי ליזרע ולהוליד, דאי אפשר להזהר שלא יוציא זרע לבטלה וכמה חמור עון זה. ואף שיש מקילים גם בכי האי גוונא כשעושה באקראי ואינו רגיל בכך, אבל קשה לומר כן ושומר נפשו ירחק מזה, וכל המקדש עצמו במותר לו קדוש יאמר לו.

 

Shapiro, Yaakov: Halachic Positions: What Judaism Really Says About Passion in the Marital Bed. 2015.

https://www.amazon.com/Halachic-Positions-Sexuality-Balanced-Approach/dp/0692563237/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1543840369&sr=1-1-catcorr

 

Talli Rosenbaum’s review of Halachic Positions:

http://tallirosenbaum.com/en/node/255

 

Four part interview with Rabbi Yaakov Shapiro on the “Orthodox Conundrum” podcast:

http://jewishcoffeehouse.com/episode-3-correcting-a-basic-misunderstanding-about-judaism-and-sexuality/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-4-exploring-the-six-primary-talmudic-texts-dealing-with-sexuality/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-5-is-non-vaginal-intercourse-permissible/

http://jewishcoffeehouse.com/episode-6-halachot-of-sexuality-wasting-seed-and-the-influence-of-the-zohar

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

Jewish #MeToo: Does Adherence to Jewish Law Provide Safety from Sexual Assault? Episode 7

In his recent analysis of the “#MeToo earthquake,” Rabbi Avi Shafran, Agudath Israel of America’s director of public affairs, bemoans the “supposedly enlightened, progressive, post-patriarchal society, with its proud claim to value and respect women,” and questions how we can expect men to respect women who dress and behave immodestly. In contrast, he asserts that sexual abuse is “relatively rare” in a society guided by Jewish law, where modesty and strict boundaries on gender interaction provide a carefully controlled environment, and women are valued and respected rather than objectified.

Read More

The Wedding Night Epidsode 6

Many couples await the wedding night with anticipation and excitement, as they are finally permitted to express their desire for one another and to consummate their relationship.  For some couples, however, the wedding night, and sometimes the weeks and months thereafter, can be a source of anxiety and distress, and represents an obligation they struggle to “perform successfully.”

How do couples negotiate the transition from abstinence to full sexual intercourse?  What happens when one partner is not ready or is hesitant, anxious or afraid? Is wedding night sex an Halachic obligation and if so, how can it be fully consensual?

In this episode of Intimate Judaism, Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn  discuss the reasons for wedding night stress, and the ways these issues should be addressed to enable couples to approach the wedding night  with communication and mutual consent.

Masechet Niddah 64b

מתני’ תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וניסת ב”ש אומרים נותנין לה ארבע לילות וב”ה אומרים עד שתחיה המכה. הגיע זמנה לראות וניסת ב”ש אומרים נותנין לה לילה הראשון וב”ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות. ראתה ועודה בבית אביה ב”ש אומרים נותנין לה בעילת מצוה וב”ה אומרים כל הלילה כולה:

Masechet Niddah 65a

רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה בועל בעילת מצוה ופורש מתיב רב חסדא מעשה ונתן לה רבי ד’ לילות מתוך י”ב חדש א”ל רבא הדורי אפירכא למה לי אותיב ממתני’ הוא סבר מעשה רב מ”מ לרב ושמואל קשיא אינהו דעבדו כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש אמר עולא כי הוו בה ר’ יוחנן ור”ל בתינוקת לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש:

Masechet Kiddushin 2a

מתני’ האשה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף בשטר ובביאה. בכסף ב”ש אומרים בדינר ובשווה דינר וב”ה אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. וכמה היא פרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי. וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם.

Shulchan Aruch Yoreh Deah 193:1

הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופורש מיד. אפילו היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה ואפילו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע.

רמ”א –  ויש מקילין אם לא ראתה דם ונהגו להקל אם לא גמר ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם, אבל אם בא עליה ביאה ממש צריך לפרוש ממנה אף על פי שלא ראתה דם. ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות.

Shulchan Aruch Even HaEzer 63:1

מותר לבעול בתולה בשבת. הבועל את הבתולה, כיון שבעל בעילת מצוה פורש מיד אפלו היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה. ומיהו אותה בעילה גומר כדרכו באבר חי. ואפלו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע. וצריכה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל שבעה. ולא תתחיל לבדוק עד יום חמישי לשימושה כשאר אשה ששימשה ואחר כך ראתה. ונוהג עימה כשאר נידה לעניין הרחקה אלא שנידה גמורה אסור לו לישן על מיטתה אפילו כשאינה במיטה והכלה מותר לו לישן באותו מיטה לאחר שעמדה מאצלו אפילו בסדין שהדם עליו.

Aruch HaShulchan Even HaEzer 63:10 (Behag)

כתב בה”ג ריש הלכות כתובות שלאחר ביאה ראשונה כשמצא בתולים יש לו לברך וזה לשונו: וכד מפיק ליה לסודרא מחייב לברוכי אי איכא כסא ואסא מברך עלויה בורא פרי הגפן ועצי בשמים והדר מברך ברוך אתה ה’ אלקינו מלך העולם אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים שמרה בטהרה וחוק לא הפרה ברוך הבוחר בזרעו של אברהם עכ”ל… ויש אומרים שאין לברך ברכה זו שלא נמצאת בגמרא, ויש אומרים לברכה בלא שם ומלכות וגם בלא כוס. ואין נזהרין האידנא בברכה זו…

 

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

 

Bonus Episode – Shomer Negiah: The Listeners Strike Back Episode 5

Intimate Judaism’s most recent episode, ‘Shomer Negiah: Premarital Sexual Activity and Jewish Values,” generated plenty of comments, discussion, and disagreement. In this bonus episode, Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn address listener comments, and expand on the differences between guilt and shame, whether a person “has to” consult a rabbi before making a Halachic decision, the consequences of non-Halachic sexual activity and more.

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

 

 

Shomer Negiah: Navigating Premarital Sexual Activity and Jewish Law and Values Episode 4

As human beings, we are wired for connection, and the desire for intimate touch is a natural instinct. However, Jewish Law is clear that premarital sexual activity, even when it doesn’t involve sexual intercourse, is forbidden. How do we manage that tension? Do we acknowledge that the halachot of refraining from touching the opposite gender are not universally observed, and discuss openly which prohibitions are Torah law and which are Rabbinic enactments so that individuals can choose to “lessen” the prohibition? Will that be understood as tacit sanctioning of premarital touching?  How do we impart our values without creating feelings of guilt and conflict about sexuality? What are the keys to discussing premarital sexual activity with Orthodox Jews in an honest and healthy manner? Join Talli Rosenbaum and Rabbi Scott Kahn for a fascinating and frank discussion of these important religious and educational issues.

 

Sex outside the context of marriage: Torah or Rabbinic prohibition?

Rambam Sefer HaMitzvot Lo Taaseh 355 – Torah Prohibition

הזהיר שלא לבא על אשה בלא כתובה וקדושין, והוא אמרו לא תהיה קדשה מבנות ישראל. וכבר נכפלה האזהרה בזה הענין בלשון אחר, והוא אמרו אל תחלל את בתך להזנותה. ולשון ספרי אל תחלל את בתך להזנותה זה המוסר בתו פנויה שלא לשם אישות, וכן המוסרת עצמה שלא לשם אישות… וזה הלאו כלומר לאו דפנויה לוקין עליו.

 

Mishneh Torah Hilchot Isurei Biah 18:2 – Torah prohibition:

וכן הבא על הפנויה אפילו היתה קדשה שהפקירה עצמה לכל אע”פ שהיא במלקות לא נעשת זונה ולא נפסלה מן הכהונה שהרי אינה אסורה להנשא לו…

 

Mishneh Torah Hilchot Ishut 1:4 – Torah prohibition:

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך. וזו היא הנקראת קדשה. משנתנה התורה נאסרה הקדשה שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה לפי שבעל קדשה.

 

Hasagot HaRaavad Ishut 1:4 – Rabbinic prohibition:

אומר אברהם: אין קדשה אלא מזומנת והיא המופקרת לכל אדם אבל המייחדת עצמה לאיש אחד אין בה לא מלקות ולא איסור לאו והיא הפילגש הכתובה בפסוק ובעלי הלשון דורשין פילגש מלה הפוכה ומורכבת בפי שגל עומדת לפרקים למשגל משמשת את הבית ופעמים למשכב. ויש ספרים שכתוב בהם פילגשים קידושין בלא כתובה. מכל מקום אין איסור לאו אלא במזמנת עצמה לכל אדם…

Hasagot HaRamban l’Sefer HaMitzvot Lo Taaseh 355 – Rabbinic prohibition:

…אבל [דברי הרמב”ם] בכתובה וקדושין אינו אמת, שהכתובה אינה מן התורה כלל, והקדושין מצוה וקנין באשה. אבל אנחנו התנינו בענין הלאו הזה שתהיה המניעה בביאה אסורה שאין קדושין תופסין בהן, שכבר נתבאר בדבריהם שאין זונה בכל מקום בתורה בכהן ואתנן אלא באיסורי הביאה שאין בהם קדושין, וכן הזכירו בכל לשון זנות שבא בתורה. אם כן אל תחלל את בתך להזנותה יזהיר מזה… אסר [על האב] למכרה למי שאין קדושין שלו תופסין בה, וכן גם כן לאו הקדשה כך הוא.

Mishneh Torah Hilchot Isurei Biah 12:1-2 – Qualification of Rambam’s Torah prohibition:

א: ישראל שבעל עכו”ם משאר האומות דרך אישות או ישראלית שנבעלה לעכו”ם דרך אישות הרי אלו לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך אחד שבעה עממין ואחד כל אומות באיסור זה וכן מפורש על ידי עזרא ואשר לא נתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא נקח לבנינו.

ב: לא אסרה תורה אלא דרך חתנות אבל הבא על הכותית דרך זנות מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים גזירה שמא יבא להתחתן ואם ייחדה לו בזנות חייב עליה משום נדה ומשום שפחה ומשום כותית ומשום זונה ואם לא ייחדה לו אלא נקראת מקרה אינו חייב אלא משום כותית וכל חיובין אלו מדבריהן.

What is the halachic definition of sexual intercourse?

Mishneh Torah Hilchot Isurei Biah 1:10-11:

י: המכניס ראש העטרה בלבד הוא הנקרא מערה מלשון את מקורה הערה והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר ובכל הביאות האסורות אחד המערה ואחד הגומר ואע”פ שלא הוציא שכבת זרע ואף על פי שפירש ולא גמר כיון שהכניס ראש העטרה נתחייבו שניהם מיתת ב”ד או כרת או מלקות או מכת מרדות ואחד הבא על הערוה כדרכה ואחד הבא עליה שלא כדרכה משיערה בה יתחייבו שניהן מיתה או כרת או מלקות או מכת מרדות בין שהיו שוכבין בין שהיו עומדים על הכנסת העטרה הוא החיוב.

יא: כל הבא ביאה אסורה בלא קישוי אלא שהיה האבר שלו מדולדל כמו אבר המתים כגון החולים או מי שנולד כך כגון סריס חמה אף על פי שהכניס את האבר בידו אינו חייב לא כרת ולא מלקות ואין צריך לומר מיתה שאין זו ביאה אבל פוסל הוא מן התרומה ובית דין מכין את שניהם מכת מרדות.

 

Sexual Touching outside the context of marriage: Torah or Rabbinic prohibition?

 

Rambam Sefer HaMitzvot Lo Taaseh 353 – Torah prohibition:

הזהיר מהקרב אל אחת מהעריות האלו ואפילו בלא ביאה כגון חבוק ונשיקה והדומה להם מן הפעולות הזרות, והוא אמרו באזהרה מזה איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה, כאילו יאמר לא תקרבו שום קירוב שיביא לגלות ערוה. ולשון ספרא לא תקרבו לגלות ערוה אין לי אלא שלא יגלה מנין שלא יקרב תלמוד לומר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, אין לי אלא נדה שהיא בבל תקרב ובל תגלה מנין לכל העריות שהן בבל תקרבו ובל תגלו תלמוד לומר לא תקרבו לגלות, ושם אמרו ונכרתו הנפשות העושות מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תקרבו יכול יהיו חייבים כרת על הקריבה תלמוד לומר העושות ולא הקרבות.

 

Mishneh Torah Hilchot Isurei Biah 21:1 – Torah prohibition:

כל הבא על ערוה מן העריות דרך איברים או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה שנאמר לבלתי עשות מחקות התועבות וגו’ ונאמר לא תקרבו לגלות ערוה כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה.

 

In several places, the Rambam includes a woman who is in a state of Nidah in the category of arayot. Since his understanding of the Torah prohibition means that a man may not touch all “arayot,” this would include all women who are in a state of Nidah. However, the Torah prohibition seemingly would not extend to single men and women, otherwise permissible to each other, touching when the woman is not in a state of Nidah. Even according to the Rambam, this would seem to be a Rabbinic prohibition rather than a Torah law.

 

Hasagot HaRamban l’Sefer HaMitzvot Lo Taaseh 353 – Rabbinic prohibition:

והנה הרב מצא הברייתא הזו המפורשת ותלה דבריו באילן גדול, אבל כפי העיון בתלמוד אין הדבר כן שיהיה בקריבה שאין בה גלוי ערוה כגון חבוק ונשוק לאו ומלקות… וכיון שלא עשו כן נבין מהם כי אצלם זה האיסור מדרבנן, או יהיה מן התורה דכל דמתהני מאיסורא אסורא הוא כענין בחצי שיעור. אבל אין זה עיקר מדרש בלאו הזה אלא קרא אסמכתא בעלמא והרבה מאד כן בסיפרא ובסיפרי.

 

As human beings, we are wired for connection. When we connect emotionally with a member of the opposite sex, and experience attraction, and/or affection, the desire for intimate touch is a natural instinct. In society at large, this desire is understood to be moderated by social rules that include determining availability, and mutual consent and should include communication about boundaries and prevention of pregnancy when applicable. According to Jewish law, however, premarital sexual activity, even when it doesn’t involve sexual intercourse, is strictly forbidden. This can result in an inner conflict.  We are committed to observe the laws but struggle, and sometimes fail, with refraining from all touch which can feel awkward and unnatural. This tension between human longing and restrictions in behavior is at the core of what being an observant Jew is about. Yet, the paradigm of this power struggle, particularly when the desire side wins out, as it often does, may fail to address the important issues of boundaries, mutuality, consent and birth control, as well as relate to the “degrees” of religious prohibition involved. In this episode, we talk about the keys to discussing premarital sexual activity with Orthodox Jews in an honest and healthy manner.

 

Forthright and frank, yet respectful and sensitive, I Am for My Beloved: A Guide to Enhanced Intimacy for Married Couples by Talli Rosenbaum and David Ribner will help couples enrich their marital and sexual lives, and maintain passion and intimacy within the framework of Jewish tradition.

To order your copy of  I Am for My Beloved click here:

 

Skip to content